شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

تيلون

+ قصابان براي کشتن پروار مي کنند ./ و کوسه ها / خون را و دريدن را دوست دارند / اگر محبي محبوبت را متهم نکن ! / چرا که دروغت را / تنها تو باور مي کني / نه ديگران !
mp3 player شوکر
تيلون
92 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top