شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

تيلون

+ قصابان براي کشتن پروار مي کنند ./ و کوسه ها / خون را و دريدن را دوست دارند / اگر محبي محبوبت را متهم نکن ! / چرا که دروغت را / تنها تو باور مي کني / نه ديگران !
mp3 player شوکر
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top