شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

تيلون

+ غروب جمعه چه دلگير مي شود اي عشق!/قلوب خسته به زنجير مي شود اي عشق!/تو و سکوت و دل از شکوه هاي زهر آلود/ز دست زندگيم سير مي شود اي عشق !/ز بس که فاصله بسيار و وقت ما تنگ است / براي آمدنت دير مي شود اي عشق ! /.....بگو که از دل خونين و اشک و دست دعا / ظهور تو به چه تدبير مي شود اي عشق ؟!
جالب بود
ساعت دماسنج
تيلون
92 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top