شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

تيلون

+ همسايه ي روبرويي ما عروسي داره .ساعت 1/40 بامداد است .پسري حدوداً25 ساله کنار ديوار، در تاريکي، خم شده است و عق مي زند!چنان که احساس مي کني دل و روده اش را مي خواهد بالا بياورد . صداي موسيقي و آواز به حدي است که تا دو تا کوچه آن طرف تر مي رود.نمي دانم چه کار کنم !
برو تو روياي خودت
تيلون
باشه.کار ديگه اي نميشه کرد ! ... ما گوشه گرفتيم ز بس فتنه ي ايام /دلهاي عزيزان و سر جام شکسته !
شکيبا!
تذکر بده بسيار محترمانه و ارام
mp3 player شوکر
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top