شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

تيلون

+ همسايه ي روبرويي ما عروسي داره .ساعت 1/40 بامداد است .پسري حدوداً25 ساله کنار ديوار، در تاريکي، خم شده است و عق مي زند!چنان که احساس مي کني دل و روده اش را مي خواهد بالا بياورد . صداي موسيقي و آواز به حدي است که تا دو تا کوچه آن طرف تر مي رود.نمي دانم چه کار کنم !
برو تو روياي خودت
تيلون
باشه.کار ديگه اي نميشه کرد ! ... ما گوشه گرفتيم ز بس فتنه ي ايام /دلهاي عزيزان و سر جام شکسته !
شکيبا!
تذکر بده بسيار محترمانه و ارام
ساعت ویکتوریا
تيلون
92 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top