شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

تيلون

+ روح من اما به ياس معتاد است/خوشا به حال گل/درخت/ گياه/خوشا به حال تو/اي باغ پر صنوبر سبز/روح کوچکم اما/به ياس معتاد است...
چراغ جادو
تيلون
92 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top