شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

تيلون

+ از آدمها بت نسازيد. اين خيانت است هم به خودتان. هم به خودشان. خدايي مي شوند که خدايي نمي دانند....دوستان! کسي مي داند اين جمله از کيست؟
تيلون
92/10/11
تيلون
کسي کمکم نمي کنه؟
چراغ جادو
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top