شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

تيلون

+ از آدمها بت نسازيد. اين خيانت است هم به خودتان. هم به خودشان. خدايي مي شوند که خدايي نمي دانند....دوستان! کسي مي داند اين جمله از کيست؟
تيلون
92/10/11
تيلون
کسي کمکم نمي کنه؟
تسبیح دیجیتال
تيلون
92 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top