شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

تيلون

+ آيا نظام بانکداري ايران به واقع اسلامي هست ؟ معايب و راه حل ها چيست ؟
تيلون
کسي نظري نداره؟
تيلون
عيب کار کجاس؟
ساعت دماسنج
تيلون
93 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top